KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HK.

 Eklenme Tarihi: 01.03.2021 | Okunma: 617

DAP ADAM KULE YÖNETİCİLİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HK.
AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DAP Adam Kule Yöneticiliği tarafından hazırlanmıştır.
1. Site içersinde ve ortak alanlarda, güvenlik kamerası vasıtasıyla, site güvenliğinin sağlanması amacıyla, 7 gün 24 saat görüntü kaydı yapılmaktadır. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
2. Yönetim planı, Kat Mülkiyeti Kanununa göre tarafları bağlayan bir sözleşme niteliğinde olup Yönetim Planından kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi adına ; Kiracı ve Maliklerin kira sözleşmeleri, Ad-Soyad-TC kimlik numarası bilgileri, iletişim bilgileri (telefon, adres bilgisi), KVKK m. 5’de yer alan Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı işlenmektedir.
3. Site giriş çıkışı için kullanılacak kartların basılmasında Ad-soyad ve iletişim bilgileri, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı işlenmektedir.
4. Araç plaka numarası Siteye giriş çıkışlar için plaka tanımlama sistemine kaydın yapılabilmesi için Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı işlenmektedir.
5. Site güvenliğinin sağlanması için Site ziyaretçilerinin Kimlik kartları alınarak Ad-Soyad bilgisi ziyaretçi formuna işlenmekte olup bu işleme faaliyeti veri sorumlusunun meşru menfaatine dayalı işlenmektedir. Çıkışlarda ilgili kimlik kartı ziyaretçiye imzası ziyaretçi formuna imzası alınarak iade edilmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için veya ilgili mevzuat gereği, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ve gerektiğinde Site yönetiminin ortak gidere ve Kat mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan diğer haklarına ilişkin yasal süreçlerin yürütülebilmesi adına Dap Adam Kule Site Yönetimi avukatlarına aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı üzere aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
“Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.”
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizin, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Site Yönetimine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.
DAP ADAM KULE SİTE YÖNETİCİLİĞİ